Apie Mus

TEISINGUMO AUŠRA – kairioji patriotinė jėga, kuri siekia telkti ir organizuoti daugumą Lietuvos žmonių, atstatant sugriautą ir praradusią suverenitetą valstybę. Šiandien tai padaryti įmanoma tik atkuriant socialinį teisingumą bei gerus santykius su kaimynais. Pagrindinis mūsų judėjimo tikslas – realiai humaniška, socialiai teisinga visuomenė bei valstybė, kuri užtikrina žmogaus teisę į maistą, būstą, saugumą, sveikatą, darbą, poilsį, į sąžinės ir žodžio laisvę, skatina žmogaus ir visos tautos bei liaudies kūrybiškumą ir dvasingumą – bei panaikina žmogaus išnaudojimą žmogumi. Tokia valstybė tampa tikrąja, liaudies demokratija.

***

ABOUT US

THE DAWN OF JUSTICE is a left-patriotic movement that seeks to gather and organize the majority of Lithuania’s people in rebuilding a state that’s been wrecked and stripped of its sovereignty. Today this can only be done by means of re-establishing social justice and good relations with neighboring countries. The main goal of our movement is a really humane, socially just society and state that would ensure people’s right to food, housing, safety, health, work, rest, freedom of conscience and freedom of speech, that would encourage the creativity and spiritual development of the nation and the people and of every single person, that would abolish the exploitation of man by man. Such a state would become the true people’s democracy.

***

О НАС

Заря Справедливости — лево – патриотическая сила, которая стремится сплотить и организовать большинство жителей Литвы для восстановления разрушенного и утратившего суверенитет государства. В настоящее время это возможно только на основе восстановления социальной справедливости и хороших отношений с соседями. Основная цель нашего движения — общество реального гуманизма и социально справедливое государство, которое гарантирует право человека на продукты питания, жильё, безопасность, здоровье, труд, отдых, на свободу слова и совести, способствует и поощряет развитие творческого потенциала и духовности человека и народа — устраняет эксплуатацию человека человеком. Такое государство по праву становится реальным государством народной демократии.

***

10 „TEISINGUMO AUŠROS“ REIKALAVIMŲ

BROLIAI IR SESĖS LIETUVOS!

Atėjo valanda veikti. Trauktis nebėra kur!

Nes landsbergių valdžia laužo Konstituciją. Atiminėja mūsų teises ir laisves. Ištrėmė milijoną žmonių į Vakarus. Moka mums grašius, o patys pampsta ant prichvatizuoto turto. Naikina lietuvių kalbą, kultūrą, o prigimtinę šeimą iškeitė į „naująjį genderizmą“. Į referendumą dėl ES atviliojo alaus buteliais. O į NATO mus įvėlė be jokio referendumo. Kaip baudžiauninkai vykdo ES ir JAV direktyvas, naikindami Tėvynės suverenumą. Kelia kainas – dujų, šildymo, elektros, maisto, degalų – bet ne algas ir pensijas. Įtraukė mus į NATO nusikaltimus Irake, Libijoje, Afganistane. Sukurstė perversmą Kijeve, pilietinį karą Ukrainoje – ir troško kraujo Minske. Bet atgal gavo migrantų bangą, kurios nesuvaldė – nes prieš tai pasisavino sienai skirtus pinigus. Provokatorių avantiūros smogė per mūsų kišenes, nes netekome rusiško ir baltarusiško tranzito. Pagal Vašingtono direktyvą jo įtakos agentai Lietuvoje išprovokavo dar ir Kiniją – ir sužlugdė ten dirbusius lietuvių verslininkus. Prisidengę gripo atmaina (korona), jie dar labiau žlugdo žmones. Taiko beveik fašistines priemones, ribodama nesiskiepyjusių teises.

Todėl landsbergių valdžiai mes sakome – LAUK! Visa valdžia turi eiti LAUK!

Valdžia – tai mažuma. O dauguma esame mes, paprasti Lietuvos žmonės. Tačiau mums reikalingas organizuotumas. Be organizacijos mes – niekas. Organizuoti mes – viskas. Todėl kuriasi nauja politinė partija „TEISINGUMO AUŠRA“. Joje telkiasi samdomo fizinio ir protinio darbo žmonės, smulkūs verslininkai, savarankiškai dirbantieji, inteligentija, jaunimas, pensininkai. Štai 10 esminių mūsų reikalavimų:

1. Asmeninė kiekvieno politiko atsakomybė padarius žalą valstybei ar žmogui.

2. Teisė atšaukti bet kurį Seimo narį gyventojų parašais. Teisė surinkus 50 000 parašų surengti referendumą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų ir ne tik dėl jų. Išplėsti Prezidento įgaliojimus paleisti Seimą ir įvedant tvarką šalyje.

3. Vakcinacija gali būti tik savanoriška, nes naujų vakcinų efektyvumas dar nėra iki galo įrodytas. Žmonių segregacija pagal skiepijimosi/nesiskiepijimo kriterijų yra antikonstitucinė. Atšaukti „galimybių pasus“.

4. Šeimą kuria vyras ir moteris. Tai Lietuvos išlikimo garantas. Mes – prieš «naująjį genderizmą».

5. Tėvynės savarankiškumo atkūrimas. Tam tikslui – referendumo dėl narystės ES ir NATO sušaukimas, kadangi referendumas dėl ES buvo papirktas alaus buteliais, o dėl NATO jo net nebuvo. Tegul sprendžia tauta, o ne „elitas“.

6. Visaapimantis valstybės finansų auditas. Jis padės grąžinti į biudžetą „dingstančius“ milijardus. Pastarieji bus skirti ne „elito“ kišenei, o tautai – socialinei atskirčiai mažinti, teisingesnei sveikatos sistemai, sveikatinimui, naujai švietimo, kultūros ir sporto politikai.

7. Suteikti piliečiams teisę tiesiogiai rinkti Specialųjį Prokurorą. Jis gautų tautos įgaliojimą pakelti numarintas, valstybei didelę žalą padariusias bylas. Specialusis Prokuroras bus įgaliotas jas ištirti, atskiru įstatymu panaikinant joms senaties terminą. Jis taip pat galėtų, kilus pagrįstiems įtarimams dėl vilkinimo ar korupcijos, iš Generalinės prokuratūros perimti bylų tyrimą. Korupciniams nusikaltimams – jokio senaties termino. Taip pat siūlome suteikti piliečiams teisę tiesiogiai rinkti ir atšaukti teisėjus, visais lygiais, įskaitant ir Konstitucinį teismą.

8. Valstybė turi pakankamai rezervų, kad sveikatos apsauga ir sveikatinimas būtų nemokami. Jeigu valstybė negali pasirūpinti ligoniais, kam ji reikalinga? Sveikatos įstaigos turi veikti ir mažose gyvenvietėse (pirminė grandis). Ilgos eilės patekti pas gydytojus – tai užslėptas žmonių naikinimas. Valstybė privalo kontroliuoti vaistų kainas, o jei įstatymai tai draudžia, juos reikia pakeisti.

9. Smulkųjį verslą dusinančių monopolijų išardymas. Strateginę reikšmę valstybės išlikimui bei žmonių gerovei turinčių objektų ir gamtos resursų grąžinimas žmonių (valstybės) nuosavybėn.

10. Karo propagandos sustabdymas bei normalių santykių su kaimynais atkūrimas. Užsienio politika turi teikti ekonominę naudą kiekvienam Lietuvos gyventojui (mažesnės dujų, elektros, kuro kainos, prekyba ir t.t.).

Šiuos reikalavimus realizuosime greičiau, kai mūsų gretos išsiplės – ir jos jau plečiasi šalies miestuose, miesteliuose, kaimo vietovėse. Jau telkiasi sąžininingų ir ryžtingų profesionalų komanda.

Junkis prie mūsų.

Mes nugalėsim.

Algirdas PALECKIS

TEISINGUMO AUŠROS“ Iniciatyvinės grupės vardu

Platesnę programą (ir kitą informaciją) rasite portale ausra.info

El . paštas jau.ausra@gmail.com

mob. + 370 699 34 244, + 370 608 77 523

Norintiems paremti: Sąskaita: LT88 3500 0100 1452 5654. (Gavėjas – Visuomeninių Projektų Centras)

***

E-mail: jau.ausra@gmail.com

Тел. + 370 699 34 244, + 370 608 77 523

Для желающих оказать поддержку : Счёт: LT88 3500 0100 1452 5654. (Получатель – Visuomeninių Projektų Centras)